Generelle vilkår

Gyldighet

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle kjøp av varer laget ved å bestille online på Lubeco AS, org. No. 852 642 262, www.lubeco.no Ved bestilling av varer fra nettsiden godtar kjøperen disse generelle vilkårene.

Hvis det skulle være motstridende data i disse vilkårene, produktet eller prisene oppført på nettstedet og i andre publikasjoner, er det dataene på nettstedet som skal gjelde.

Salg av varer gjennom nettstedet er utelukkende til bedrifter og organisasjoner. Salget er ikke til enkeltpersoner uten registrert enkeltpersonforetak.

Varene selges per enhet og Lubeco bryter ikke forpakninger. Antall produkter per enhet er vist på nettsiden på hver produktside.

 

Priser og kampanjer etc.

Prisene på nettstedet er oppgitt i norske kroner (NOK), ekskludert moms og frakt. Lubeco har rett til å endre prisene uten forvarsel. Prisene oppgitt på nettsiden på tidspunktet for Kjøpers bestilling vil gjelde mellom partene, med mindre annet er avtalt.

Kampanjer på nettstedet er begrenset i tid, og tidsintervallet for hver kampanje angis på nettstedet.

 

Betalingsvilkår:

Salg via vår e-handel skjer mot faktura. Faktura forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato om ikke annet er avtalt. Ved kjøp mot faktura har Lubeco rett til å gjennomføre en kredittvurdering av kjøper. og alle fakturaer inneholder ett gebyr på kr 35,-

Om kjøper ved bestillingstidspunktet ikke har betalt samtlige fakturaer som har forfalt, samt påløpte gebyrer og renter har Lubeco rett til å kreve forhåndsbetaling på kommende bestilling.

Ved utelatt betaling har Lubeco rett til forsinkelsesrenter på utestående beløp fra forfallsdato. Forsinkelsesrenten beregnes etter enhver tid gjeldende satser. Lubeco har videre rett til å fakturere purregebyr og inkassoavgifter.

 

Betaling:

Faktura er aktivert i e-handel. Betalingsvilkår håndteres i NAV.

 

Leveransevilkår:

Leveranse av bestilte varer skjer etter leveringstidspunkter angitt på e-handel.

Leveringstidene varierer mellom ulike varer geografiske distrikter, og ca leveringstiden for respektive varer fremgår under produktinformasjonen på produktet. Lubeco reserverer seg for andre leveringstider ved for eksempel restordre.

Lubeco har rett til å dele opp ordren over flere leveranser.

Lubeco vil levere varene til kjøperens leveringsadresse. Risikoen for varene overføres til kjøperen når Lubeco eller Lubeco’s transportør har levert varene på kjøperens leveringsadresse eller annet sted som partene har avtalt.

 

Frakt:

Kostnad for frakt på alle ordre med en ordreverdi  på mindre enn 5000 NOK eksklusive merverdiavgift. Kostnaden er et fast beløp som er angitt på nettstedet når kjøperen gjennomfører ordren.

 

Garanti

Lubeco har ett (1) års garanti på alle varer i e -handel i området for normal bruk. Skader forårsaket av uforsiktig eller feil håndtering dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder kun når ordrenummer oppgis.

 

Reklamasjon

For å påberope feil i en vare kan kjøperen klage uten ugrunnet opphold, men senest fjorten (14) dager fra levering. Klagen må gjøres til Lubeco sitt kundesenter oppgi ordrenummer og årsaken til klagen. Etter klagen kontaktes kjøperen av Lubeco for håndtering av klagen.

Om Lubeco krever det skal den reklamerende varen sendes Lubeco innen fjorten (14) dager fra henvendelsen, sammen med ordrenummer og redegjørelse for feilen. Returen skal sendes i originalemballasjen og være forsvarlig pakket. Eventuelle transportskader som følger av dårlig pakking er kjøpers ansvar. Retur skjer på kjøperens risiko og bekostning. Om Lubeco godkjenner reklamasjonen skal Lubeco godskrive kjøper for returkostnaden. Lubeco forbeholder seg retten til å kontrollere varen, og fakturer kjøperen for håndteringsavgift om varen ikke er feil eller reklamasjonen ikke aksepteres.

Ved skade under transport, skal emballasjen lagres og skaden rapporteres til Lubeco kundeservice. Meldingen må gjøres på ankomstdagen av leveransen. Etter tilbakemelding kontaktes kjøperen av Lubeco for håndtering av saken.

 

HMS-Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad finnes tilgjengelig ved hver respektiv vare i e-handelen under fliken «spesifikasjoner»

 

Ansvar for mangler

Hvis det er en mangel ved varen som Lubeco har levert, er det Lubeco sitt ansvar etter eget valg og avhjelpe mangelen eller levere nye varer. Hvis Lubeco ikke innen rimelig tid utbedrer mangelen eller levere nye varer, har kjøperen rett til å kreve prisavslag som tilsvarer produktets kjøpspris.

Lubeco har også rett til å henvise kjøperen direkte til produsenten av produktet eller deres servicesenter for feilretting. Kjøperen kan også ha andre rettigheter i forhold til produsent basert på produsentens garanti rettet til sluttbruker.

 

Ansvarsbegrensning

Lubeco er ikke forpliktet til å kompensere kjøperen for mangler i varene eller for forsinkelse, manglende levering av varer annet enn det som uttrykkelig fremgår av disse vilkår og betingelser. Kjøperen kan ikke være berettiget til eventuelle andre sanksjoner på grunn av feil eller forsinkelser i levering av varene. Lubeco bør ikke bli pålagt å betale erstatning til kjøper på grunn av manglende, ufullstendig eller forsinket levering av programvare. Lubeco må ikke under noen omstendigheter være forpliktet til å betale erstatning for indirekte skader som tapt fortjeneste, inntekt, salg eller produksjon eller andre økonomiske konsekvenstap .

Force majeure

Lubeco er fritatt for straff for unnlatelse av å utføre visse forpliktelser i henhold til denne avtalen hvis feilen skyldes en hendelse av den typen som er oppført nedenfor, og faktum er utenfor Lubeco’s kontroll og hindre , vesentlig hindrer eller forsinker resultatene derav ( " force majeure "). Som frigjørende faktor som skal vurderes, bl.a. Regjeringen handling eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikter, blokader, brann, oversvømmelse, mangel på råvarer, mangel på transport, varer eller energi eller ulykke av betydelig størrelse og defekter eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører som følge av en slik force majeure. Reservasjonen om arbeidskonflikter og blokader gjelder selv om Lubeco selv påtar seg eller er gjenstand for et slikt tiltak.

Kundetjeneste

Lubeco’s kundetjeneste nås på telefon 64 80 10 00 eller via e-post til info@lubeco.no

 

Kundekontoer

Påloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundens konto på nettstedet skal forvaltes slik at de ikke kommer til uvedkommende informasjon. Kjøper er ansvarlig for alle bestillinger i kjøpers navn ved hjelp av kjøperens legitimasjon. For kundekonti av juridiske enheter regnes alle personer som har tilgang til legitimasjonen til kontoen har myndighet til å plassere ordrer for den juridiske personens vegne. Hvis du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til kjøperens legitimasjon er kjøpers ansvar å umiddelbart varsle Lubeco om dette og endre passordet ditt .

 

Personopplysninger

Lubeco er databehandlingsansvarlig for de personopplysninger kjøpere med private firmaet gir til Lubeco. Dataene er bearbeidet for å oppfylle Lubeco’s forpliktelser etter kontrakten med kjøperen samt for markedsføringsformål. Dataene blir også behandlet så Lubeco skal ha mulighet til å samle inn ubetalt gjeld, og for slike formål kan overføres til et inkassobyrå. Dataene kan også bli behandlet for å utføre vanlig kredittsjekk på kjøper og kan for dette formål bli utlevert til kreditt byrå.

Kjøperen har rett til årlig å be om en utskrift for å verifisere den informasjonen som er registrert. Slike forespørsler skal sendes til Lubeco’s kundeservice. Kjøperen har alltid rett til å få feil, ufullstendig eller misvisende informasjon rettet. Kjøperen kan når som helst endre sine funksjoner ved å kontakte Lubeco kundeservice.

Ved å gjøre en bestilling fra nettsiden gir kjøperen samtykker til ovennevnte behandling, og bekrefter at all informasjon er korrekt.

 

Endringer i Generelle vilkår og betingelser

Lubeco forbeholder seg retten til å revidere og endre disse vilkårene fra tid til annen. Kjøpers bestilling av varer som omfattes av vilkårene og betingelsene, gjelder på tidspunktet kjøperen gjorde sin ordre på.

 

Gjeldende lov og tvisteløsning

Avtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Partene skal først søke å løse enhver tvist forbundet med avtalen i minnelighet.

 

Lenker til tredjeparts nettsteder

Hvis området inneholder lenker til andre nettsteder eller kilder fra tredjeparter, er disse koblingene gitt for din informasjon. Lubeco har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller kilder, og tar ikke ansvar for dem eller for tap eller skade (direkte og indirekte) som måtte oppstå fra kjøperen til å bruke eller tillit til innholdet.

 

Øvrig

Fakta og priser er gitt med forbehold om trykkfeil, prisøkninger, eventuelt feilaktig definerte tekniske spesifikasjoner og den endelige salgs etc. Informasjonen på nettstedet utgjør og manifesterer ingen representasjon brukervennlighet, egnethet, garanti eller lignende hvis ikke uttrykkelig er angitt å være et løfte eller garanti. Lubeco forbeholder seg retten til å endre all informasjon tilgjengelig på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forvarsel. Lubeco fraskriver seg alt ansvar for all slik informasjon, samt annen informasjon og / eller dokumentasjon tilgjengelig på nettstedet eller linket til nettstedet.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×