Allmenne kjøp og leveransevilkår

Allmänna köp- och leveransvillkor (E-handel Diskteknik AB)

Tillämplighet

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (”Allmänna Villkor”) är tillämpliga på samtliga köp av varor (och leveranser därav) som görs genom beställning online på Diskteknik AB:s, org. nr 556208-6339, (”Diskteknik”), med adress Box 79, 186 21 Vallentuna, webbplats www.diskteknik.se, (”Webbplatsen”). Genom att beställa varor från Webbplatsen accepterar köparen dessa Allmänna Villkor.

Om det skulle förekomma mot varandra stridande uppgifter i dessa Allmänna Villkor, produktinformation eller prisuppgifter angivna på Webbplatsen och i övriga publikationer, ska uppgifterna på Webbplatsen ha företräde.

Försäljning av varor genom beställning på Webbplatsen sker uteslutande till företag och organisationer. Försäljning sker inte till privatpersoner utan registrerad enskild firma.

Varorna säljs per enhet och Diskteknik bryter inte förpackningar. Antalet produkter per enhet framgår av Webbplatsen på respektive produktsida.


Priser och kampanjer m.m.

Priserna på Webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt och frakt. Diskteknik har rätt att ändra priserna utan föregående avisering. Priserna angivna på Webbplatsen vid tidpunkten för köparens beställning ska gälla mellan parterna om inget annat avtalats.

Kampanjer på Webbplatsen är tidsbegränsade och tidsintervallet för respektive kampanj anges i kampanjinformationen på Webbplatsen. Kampanj- och specialerbjudanden kan inte kombineras med andra erbjudanden.


Betalningsvillkor

Försäljning på Webbplatsen sker mot betalning med kontokort, direktbetalning via bank eller mot faktura. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum om inget annat avtalats. Vid försäljning mot faktura har Diskteknik rätt att göra sedvanlig kreditprövning av köparen.

Kortbetalning och direktbetalning via bank på Webbplatsen sker via en säker och krypterad server. Diskteknik använder för närvarande en betalningslösning framtagen av PayEx Sverige AB som uppfyller marknadens krav på säkra transationer över internet.

För det fall köparen vid beställningstillfället inte har betalat samtliga fakturor som förfallit till betalning samt upplupen dröjsmålsränta m.m. har Diskteknik rätt att kräva förskottsbetalning på kommande beställningar (dvs. betalning med kontokort eller direktbetalning via bank).

Vid dröjsmål med betalningen har Diskteknik rätt till dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas för år och uppgår till vid tid gällande referensräntan med ett tillägg av elva (11) procentenheter. Diskteknik har vidare rätt att ta ut lagstadgad påminnelseavgift och, i förekommande fall, inkassoavgift.


Leveransvillkor

Leverans av beställda varor sker inom de på Webbplatsen angivna leveranstiderna. Leveranstiderna varierar mellan olika varor och leveranstiden för respektive vara framgår av produktsidan. Diskteknik reserverar sig för ändrade leveranstider t.ex. vid restorder. Om Diskteknik finner att leverans inte kommer kunna ske inom de angivna tiderna, ska Diskteknik meddela köparen detta samt ange ny tid för leverans.

Diskteknik har rätt att dela upp en order på flera leveranser. Köparen erhåller information om det i samband med köpet alternativt efter genomfört köp genom att Disktekniks orderavdelning kontaktar köparen.

Diskteknik ska leverera varorna till köparens leveransadress eller annan plats som parterna kommit överens om.

Risken för varorna övergår till köparen när Diskteknik eller av Diskteknik kontrakterad leverantör har avlämnat varorna på köparens leveransadress eller annan plats som parterna kommit överens om.


Fraktkostnad

Kostnad för frakt tillkommer på samtliga beställningar med ett ordervärde understigande 2 995 kr exklusive mervärdesskatt. Kostnaden utgörs av ett fast belopp som anges på Webbplatsen i anslutning till att köparen genomför beställningen.


Garanti

Diskteknik lämnar ett (1) års garanti på samtliga varor i e-handelssortimentet vid normal användning. Skador som beror på vårdslös eller felaktig hantering omfattas inte av garantin. Garantin gäller endast mot angivande av ordernummer.


Reklamation

För att få åberopa fel i en vara ska köparen reklamera felet i varan utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom fjorton (14) dagar från avlämnandet. Reklamation ska ske till Disktekniks kundtjänst med angivande av ordernummer samt orsak till reklamationen. Efter reklamation kontaktas köparen av Diskteknik för hantering av reklamationen.

Om Diskteknik kräver det ska den reklamerade varan skickas till Diskteknik inom fjorton (14) dagar från reklamationen tillsammans med ordernummer och en redogörelse för felet. Returer ska återsändas i originalförpackning samt vara ändamålsenligt förpackade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning står köparen för. Returer sker på köparens bekostnad och risk. Om Diskteknik godkänner reklamationen ska dock Diskteknik ersätta köparen för returkostnaden. Diskteknik förbehåller sig rätt till att kontrollera varan och debitera köparen för hanteringsavgifter om varan inte skulle vara felaktig och reklamationen inte accepteras.

Vid transportskada ska emballaget sparas och skadan anmälas till Disktekniks kundtjänst. Anmälan ska göras på ankomstdagen av leveransen. Efter anmälan kontaktas köparen av Diskteknik för hantering av skadan.


Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad avseende respektive vara finns tillgänglig för nedladdning på Webbplatsen under fliken ”Specifikationer”.


Ansvar för fel

Föreligger fel i varan som Diskteknik ansvarar för, åtar sig Diskteknik att, efter eget val, avhjälpa felet eller leverera ny vara. Om Diskteknik inte inom skälig tid avhjälpt felet eller levererat ny vara, har köparen rätt att kräva prisavdrag motsvarande varans inköpspris.

Diskteknik har även rätt att hänvisa köparen direkt till tillverkaren av varan eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Köparen kan även ha ytterligare rättigheter gentemot tillverkaren baserat på tillverkarens garantier riktade till slutkund.


Ansvarsbegränsning

Diskteknik är inte skyldigt att utge ersättning till köparen för fel i varor eller för försenad eller utebliven leverans av varor utöver vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor och köparen ska inte ha rätt att göra någon annan påföljd gällande med anledning av fel i eller dröjsmål vid leverans av varorna. Diskteknik ska inte heller vara skyldigt att utge ersättning till köparen med anledning av fel i vara eller försenad eller utebliven leverans av vara (inklusive men inte begränsat till ersättning för avbrott i köparens verksamhet). Diskteknik ska under inga omständigheter vara skyldigt att utge ersättning för indirekt skada såsom utebliven vinst, inkomst-, försäljnings- eller produktionsbortfall eller annan ekonomisk följdskada.


Befriande Omständighet

Diskteknik är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten ligger utanför Disktekniks kontroll och förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav (”Befriande Omständighet”). Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist i råvara, brist på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör orsakad av sådan Befriande Omständighet. Förbehållet i fråga om konflikt på arbetsmarknaden och blockad gäller även om Diskteknik självt vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.


Kundtjänst

Disktekniks kundtjänst nås på telefon 0771-120 120 eller via e-post till info@diskteknik.se.


Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonto på Webbplatsen ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Köparen är betalningsansvarig för samtliga beställningar som görs i köparens namn med användande av köparens inloggningsuppgifter. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Vid misstanke om att en obehörig person har fått tillgång till köparens inloggningsuppgifter åligger det köparen att omedelbart meddela Diskteknik detta och att byta lösenord.


Personuppgifter

Diskteknik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter köpare med enskild firma lämnar till Diskteknik. Uppgifterna behandlas i syfte att kunna fullgöra Disktekniks åtaganden enligt avtalet med köparen samt i marknadsföringssyfte. Uppgifterna behandlas också för att Diskteknik ska ha möjlighet att driva in obetalda fordringar och kan i sådant syfte komma att lämnas ut till ett inkassoföretag. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att genomföra sedvanlig kreditupplysning på köparen och kan i sådant syfte komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Köparen har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Sådan begäran ska skickas till Disktekniks kundtjänst. Köparen har alltid rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade. Köparen kan också när som helst ändra sina uppgifter (inklusive avbeställa direktutskick) genom att kontakta Disktekniks kundtjänst.

Genom att göra en beställning från Webbplatsen samtycker köparen till ovan nämnda behandling och bekräftar att samtliga lämnade uppgifter är riktiga.


Ändringar i dessa Allmänna Villkor

Diskteknik förbehåller sig rätten att revidera och göra ändringar i dessa Allmänna Villkor från tid till annan. Köparens beställning av varor omfattas av de Allmänna Villkor som gäller vid tidpunkten för köparen beställning på Webbplatsen.


Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.


Länkar till tredje parts webbplatser

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser eller källor tillhandahållna av tredje part är dessa länkar endast tillhandahållna som information. Diskteknik har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller källor och åtar sig därför inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada (direkt och indirekt) som kan uppstå genom att köparen använder eller förlitar sig på dess innehåll.


Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning m.m. De uppgifter som lämnas på Webbplatsen utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti eller liknande om det inte uttryckligen anges vara en utfästelse eller garanti. Diskteknik förbehåller sig rätten att ändra all information tillgänglig på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Diskteknik friskriver sig från allt ansvar för all sådan information, såväl som annan information och/eller dokumentation tillgänglig på Webbplatsen eller som är länkad till Webbplatsen.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×